Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sal, 03 Ekm 2011
İçişleri Bakanlığı personel genel müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
SINAVIN ADI

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı.

SINAV ÜCRETİ

Aday; 75 TL (Yetmişbeş TL KDV dahil) sınav ücretini 17–25 Ekim 2011 tarihleri arasında; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine ‚Kurumsal Tahsilat Programı‛ aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

ü Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 17–25 Ekim 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

ü Adayların sınav giriş belgeleri; 14 Kasım 2011 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

20 Kasım 2011, Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

ü İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı 70 dakika, Unvan Değişikliği Sınavı ise 60 dakika sürecek ve tek oturum olarak uygulanacaktır.

ü Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, İçişleri Bakanlığı personel kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ü Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, sigara içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

ü Sınav öncesinde ve sınav anında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından ‚özür durumu‛ ve ‚almak istediği hizmet‛ ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI

ü Görevde Yükselme Sınavında uygulanacak 60 sorunun %40’ı (24 soru) aşağıda belirtilen konulardan, %60’ı ise görevin niteliğine ilişkin konulardan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından hazırlanacaktır.

A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat

E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F- Halkla İlişkiler

G- Etik Davranış İlkeleri

ü Unvan Değişikliği Sınavı, soru kitapçığında yer alacak 50 soru, YEĞİTEK tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ü Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI

1 İl Dernekler Müdürü

2 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

3 İl İdare Kurulu Müdürü

4 İl Mahalli İdareler Müdürü

5 İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü

6 İl Yazı İşleri Müdürü

7 Hukuk Müşaviri

8 Şube Müdürü

9 İlçe Yazı İşleri Müdürü

10 Nüfus Müdürü

11 Uzman

3

12 Çözümleyici

13 Koruma ve Güvenlik Şefi

14 Şef

15 Veri Hazırlama ve Kont. İşletmeni

GRUP NO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GRUP ADI

1 Bilgisayar Mühendisi

2 Elektrik-Elektronik Mühendisi

3 Gıda Mühendisi

4 Programcı

5 Tekniker

Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100

ü Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

ü Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

ü Cevap anahtarında hata olm ası ve bu hususun komisyon k ararı ile belir lenmes i sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

ü Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi ‚Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.‛ hükmü gereğince değerlendirilecektir.

ü Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğünün Alo Eğitim hattının telefonundan yararlanabilecektir.

Sınavla ilgi li her türl ü il an v e duyuru l ar İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

ü Sınav soru ve cevap anahtarları 21 Kasım 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

ü Adayların sınav sonuç bilgileri 12 Aralık 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve

http://www.icisleri.gov.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü Adaylar; sınav soru l arın a ve s ı n a v uygul am as ın a ilişk in itira zl ar ını soru ve c evap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İç işleri Bak anlı ğı Pers o nel Genel M üdürlüğü ’ne yapabilecektir.

ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde İç işl eri Bak anl ığı Per sonel Genel M üdürlüğü ’ne yapabilecektir.

ü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında sorulacak soruların tamamına ilişkin itirazları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü inceleyip sonuçlandırarak itirazda bulunan adayları bilgilendirecektir.

ü İtirazların incelenmesi için aday, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‘nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatıracaktır.

ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ü Yapılan bu itirazları İç i şler i Bak anlığ ı Personel Genel M üdürlüğü değerlendirerek, sonuçlandırmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak İç işleri Bak anlığ ı Personel Gene l M üdürlüğü ile adaylara bildirecektir.

ü Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Sınav me rkezinde bulunan her türlü sınav ev rakının aslı yargı organları dış ında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gös terilemez. Ancak, s oruşturma kapsamındaki e vrak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ nün onayıyla verilebilir.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz